Favorites RSS
Неделя, 01.08.2021, 07:18

Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година са разработени в контекста на „Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020г.” с цел прецизиране на политиките и визията за развитие на пътната инфраструктура като неделима част от цялостната транспортна система на страната.


Интегрирането на националната транспортна мрежа на България в общоевропейската се осъществява и следва да се развива в съответствие с бщата политика на ЕС за развитие на трансевропейската мрежа в транспортния сектор (TransEuropeanNetwork–TransportTEN-T). Тази политика е насочена към интегриране на европейското пространство и цели намаляване на изолацията на периферните райони, предотвратяване на фрагментарното развитие на националните пътища, устойчиво развитие. Мобилността на хора и стоки е основополагаща предпоставка за конкурентоспособността на индустриите и услугите в Европа. Добре развитата пътна инфраструктура следва да се разглежда като основополагащ фактор за икономическия напредък на България през декадата 2011-2020г. Предприемането на мерки с цел постигане на устойчиво развитие на националната пътна мрежа като интегрална и неделима част от общоевропейската пътно-транспортна мрежа е пряко свързано с процеси на приоритизиране и реализиране на конкретни проекти по трасетата на международните пътища, преминаващи през страната.


От първостепенно значение за България са всички международни пътища, попадащи трасетата на определените трансевропейските транспортни коридори.Настоящият стратегически документ е съобразен и с водещи модели на общо-европейската транспортна политика, като елиминиране на «тесни места» в пътната мрежа, засилване на интермодалните връзки ежду видовете транспорт, хармонизирано устойчиво развитие с цел постигане на по-динамична и конкурентно-способна икономика.Приоритетите за изграждане на пътната инфраструктура в контекста на устойчиво и интегрирано развитие Р.България до 2020г. са пределени в съответствие с целите на Лисабонската стратегия и в съответствие с цялостната стратегия на Европейския съюз за устойчив риобщаващ растеж “Европа 2020”, публикувана от Европейската комисия на 03.03.2010г. Главни цели на „Европа 2020” са изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно зползване на ресурсите и стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. оизграждането на пътната инфраструктура на България е базисна предпоставка за по-ефективно интегриране на българската в общоевропейската пътна мрежа, за ускояване на регионалните процеси на сближаване, да спомогне за устойчиво развитие на икономиката на епублика България и да даде своя принос за устойчивото развитие на Европейското икономическо пространство.